Dermė su Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

LIONS QUEST programos yra kompleksinės programos, keliančios socialinio ir emocinio ugdymo, prevencijos, sveikatos stiprinimo, pilietiškumo ugdymo ir kitus svarbius gyvenimui tikslus. Jau programos atsiradimo pradžioje buvo laikoma programa, kuri padeda suaugusiesiems auginti vaikus, išsiugdyti svarbius gyvenimui reikalingus įgūdžius. 

Lietuvoje LIONS QUEST programos įgyvendinamos jau nuo 2005 metų, nuo 2017 metų rugsėjo 1-osios dienos visos Lietuvos mokyklos turi ugdyti mokinių socialinius ir emocinius įgūdžius, o mokytojai įpareigoti stiprinti savo socialinio ir emocinio ugdymo kompetenciją.

Atnaujintas ugdymo turinys dar labiau aktualizuoja socialinių ir emocinių įgūdžių svarbą. Atlikta integruojamų programų analizė parodė, kad siekiant sveikatos, lytiškumo, karjeros, saugos, patyčių, žalingų įpročių, savižudybių ir kitų prevencijos ir ugdymo tikslų kai kurios temos yra labai persipynusios ir daugumos jų pagrindas – socialiniai ir emociniai įgūdžiai. Tai patvirtina ir tyrimai. Socialiniai ir emociniai įgūdžiai turi vertybinę prigimtį, o norint pasiekti rezultatus svarbu ugdyti vertybes, kurios daro poveikį nuostatoms, o pastarosios pasireiškia elgesio modeliais. Kadangi LIONS QUEST programos yra bendražmogiškas vertybes puoselėjančios programos, jos yra labai tinkamos įgyvendinant naujai parengtą ir, nuo 2023 mokslo metų, pradedamą diegti Gyvenimo įgūdžių programą. LIONS QUEST programų, kaip socialinio ir emocinio ugdymo programų, turinys yra platesnis. Jis pilnai padės įgyvendinti ir praplėsti tas Gyvenimo įgūdžių programos dalis, kurios yra sietinos su socialiniu ir emociniu ugdymo, mokymosi mokytis gebėjimais, prevencijos temomis, sveikatos saugojimo ir lyderystės, pilietiškumo temomis. 

Daugiau apie Gyvenimo įgūdžių programą

 

Gyvenimo įgūdžių dalyko tikslas – sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui nuosekliai ugdytis gyvenimui svarbius įgūdžius: socialinius ir emocinius įgūdžius ir gebėjimus, sveikos gyvensenos nuostatas, mokytis saugoti savo ir kitų sveikatą ir gyvybę, pasiruošti kurti asmeninius ir profesinius santykius, pasirinkti profesinį kelią bei tapti jautriems ir atliepiantiems kitų asmenų, bendruomenės, visuomenės gerovės poreikius.Pradinio ir pagrindinio ugdymo uždaviniai. Siekdami tikslo mokiniai:

1. Tyrinėja savo ir kitų emocijas, mokosi atpažinti jas sukeliančius impulsus ir juos valdyti;

2. Mokosi ir tobulina įtraukiojo elgesio įgūdžius, kurie padeda kurti santykius, dirbti ir bendradarbiauti su įvairiais asmenimis;

3. Analizuoja įvairias situacijas, kuriose reikia priimti atsakingus sprendimus ir įvertinti pasekmes dėl savo ir kitų gerovės;

4. Įgyja žinių ir įgūdžių, reikalingų sveikatai ir gyvybei saugoti, mokosi suteikti pirmąją pagalbą ir išvengti ligų ir traumų;

5. Aktyviai tyrinėja mokyklos, bendruomenės, šalies, pasaulio poreikius ir problemas, pritaiko įgūdžius, gebėjimus ir kompetencijas kuriant, gerinant, saugant kitų asmenų, skirtingų grupių gerovę.

Mokytojas, dirbantis su LIONS QUEST programa gali ieškoti pagalbos ir daugiau rekomendacijų prisijungęs prie programai skirtos paskyros.

Dokumentai

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa… Atsisiųsti