Programų diegimo mokymai

Programos sėkmingams startui organizuojami programos diegimo mokymai. 

Atkreipiame dėmesį, kad LIONS QUEST programų mokymai skirti visai mokyklos bendruomenei. Ilgametė patirtis leido išgrįninti svarbiausiassocialinio ir emocinio ugdymo programos įgyvendinimo sėkmės sąlygas:

1. Mokymuose kartu dalyvauja:

 • kuo daugiau mokyklos bendruoemenės narių;
 • mokyklos vadovas(i);
 • pagalbos vaikui specialistai;
 • pedagogai;
 • kitas mokyklos pesonalas;
 • tėvai, socialiniai partneriai.

2. Su programa dirba tik mokymus baigę LIONS QUEST mokytojai.

3. Naujai prie mokyklos bendruomenės prisijungę darbuotojai dalyvauja LIONS QUEST arba kituose SEU mokymuose.

4. Mokytojas ir mokiniai aprūpinti darbo su programa priemonėmis.

5. Skirtas specialus programos pamokoms laikas.

Įrodymais grįsta programa, kurios mokymai padeda priešmokyklinio ugdymo pedagogams mokytis kurti saugią mokymosi aplinką, ruoštis pirmajai klasei ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių patirti sėkmę mokantis ir bendraujant.

Pabaigus mokymus dalyviui išduodamas programos Laikas kartu mokytojo pažymėjimas.

Trukmė –   16 akad. val.

Forma – dvi kontaktinės dienos

Dalyvių skaičius – 20 asmenų.

Rekomendacija. Seminare gali dalyvauti vieno arba dviejų (po 10 asmenų) darželių bendruomenės nariai (priešmokyklinio ugdymo pedagogai, jų padėjėjai, specialistai, administracijos darbuotojai, tėvai).

LAIKAS KARTU programos priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui mokymai.

 • Trukmė – 16 akad. val.
 • Forma  –  nuoseklūs kontaktiniai dviejų dienų mokymai.
 • Dalyviai – 20 asmenų grupė.

Rekomendacija. Pirmuose ugdymo įstaigos programos mokymuose rekomenduojame  dalyvauti vienos ugdymo įstaigos bendruomenės nariams (priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai, jų padėjėjai, pagalbos vaikui specialistai, administracijos darbuotojai, tėvai) ir kiti ugdymo įstaigos bendruomenės nariai. Jeigu jungiasi mokykla ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbuotojai, rekomenduojame, kad pirmuose mokymuose dalyvautų 10 ugdymo įstaigos bendruomenės narių.

LAIKAS KARTU ir PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS programų mokymai skirti priešmokyklinio, pradinio ir 5-8 klasių ugdymui.

Jungtinis dviejų programų seminaras, kurio metu priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pedagogai mokosi dirbti su dviem LIONS QUEST programomis.

Pabaigus mokymus dalyviui išduodamas programų Laikas kartu ir Paauglystės kryžkelės mokytojo pažymėjimas.

Kadangi šios dvi programos yra nuoseklios, turinčios tą patį rengimo modelį ir nuoseklią pažangos seką, mokymų dalyviai gali dalyvauti mokymuose kartu. Seminaro modelis sudaro sąlygas visiems dalyviams mokytis įgyvendinti programos komponentus.

 • Mokymų trukmė – 24 akad. val.
 • Forma – kontaktinės nuoseklios trys dienos.
 • Dalyvių skaičius – 20-30 dalyvių.

Rekomendacija. Pirmuose programos mokymuose dalyvauti vienos ugdymo įstaigos bendruomenės nariams (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pedagogai, jų padėjėjai, pagalbos vaikui specialistai, administracijos darbuotojai, tėvai) ir kiti ugdymo įstaigos bendruomenės nariai.

Mokymai skirti 5-8 klasėms skirtos LIONS QUEST progarmos „Paauglystės kryžkelės“ diegimui ir mokymui.

Pabaigus mokymus dalyviui išduodamas Paauglystės kryžkelės programos mokytojo pažymėjimas.

 • Trukmė – 24 akad. val.
 • Forma – nuoseklios kontaktinės tres dienos.
 • Grupės dydis – 20-30 asmenys.

Rekomendacija. Pirmuose programs diegimo mokymuose dalyvauti vienos ugdymo įstaigos bendruomenės nariams (pagrindinio ugdymo pedagogai, jų padėjėjai, pagalbos vaikui specialistai, administracijos darbuotojai, tėvai, ir kt. ugdymo įstaigos bendruomenės nariai.)

Mokymai skirti RAKTAI Į SĖKMĘ, 9-12 klasėms skirtos programos diegimui ir mokymui.

Lanksti programa, skirta mokytojams, dirbantiems su 9-12 klasių mokiniais. Programa padės mokytojui įsisavinti ir pasiruošti vesti programos pamokas, mokyti mokinius panaudoti dalykinio ugdymo metu įgytas žinias prasminguose projektuose, bei stiprinti socialinio ir emocinio ugdymo kompetencijas.

Pabaigus mokymus dalyviui išduodamas programos Raktai į sėkmę mokytojo pažymėjimas.

 • Trukmė – 16 akad. val.
 • Forma – nuoseklios kontaktinės dvi darbo dienos.
 • Grupės dydis – 20 asmenų.

Rekomendacija. Pirmuosiuose programos diegimo mokymuose rekomenduojame dalyvauti vienos ugdymo įstaigos bendruomenės nariams (pagrindinio ir vidurinio ugdymo, dirbantys su 9–1 2 klasėmis pedagogai, jų padėjėjai, pagalbos vaikui specialistai, administracijos darbuotojai, tėvai) ir kt. ugdymo įstaigos bendruomenės nariams.

Tai yra mokymai skirti pasiruoti dirbti su tiksline smurto ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevencinė programa.

Mokymų metu pedagogai ir kiti mokykloje (ar su mokykla) dirbantys specialistai susipažįsta ir mokosi dirbti su programos metodine medžiaga. Pabaigus mokymus dalyviui išduodamas programos Aš žinau mokytojo pažymėjimas.

 • Trukmė – 8 akad. val.
 • Forma – vienos dienos konatktiniai mokymai.
 • Dalyvių skaičius – iki 30 asmenų.

Seminare gali dalyvauti LIONS QUEST mokymus baigęs mokytojas. Veiksmingiausiai veikia programa, kai mokymuose dalyvauja vienos ugdymo įstaigos bendruomenės nariai (klasių vadovai ar kiti asmenys, kurie ves programos pamokas, psichologas, socialinis pedagogas, administracija, visuomenės sveikatos specialistas, bendruomenės policijos atstovas, vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovas ir kt. bendruomenės nariai).

Mokymai skirti su 16–21 metų jaunimu dirbantiems specialistams.

Mokymų metu dalyviai susipažįsta ir mokosi dirbti su 15 užsiėmimų programa. Pabaigus mokymus dalyviui išduodamas programos Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos programos vadovo pažymėjimas. Po mokymų visi dalyviai gauna darbai skirtą metodiką.

 • Trukmė – 16 akad. val.
 • Forma – dvi nuoseklios kontaktinės mokymų dienos.
 • Dalyvių skaičius – iki 24 asmenų.

Seminare gali dalyvauti socialinį darbą su jaunimu dirbantys asmenys. Dalyvavimas individualus. Programa veikia efektyviau, jeigu į jos įgyvendinimą įsijungia daugiau seniūnijos, bendruomenės ar įstaigos darbuotojų.

5–8 klasių vadovams skirti mokymai.

Mokymų dalyviai gauna papildančią programos Paauglystės kryžkelių medžiagą tėvų susitikimams Šeimos ir mokyklos partnerystė. Mokomasi komunikacijos su tėvais subtilybių, planuoti ir pravesti efektyvius tėvų susitikimus ir susirinkimus. Pabaigus mokymus dalyviui išduodamas sėkmingo dalyvavimo mokymuose pažymėjimas.

 • Trukmė – 16 akad. val.
 • Forma – dvi nuoseklios kontaktinės mokymų dienos.
 • Dalyvių skaičius – iki 24 asmenų.

Programa skirta pedagogams ir kitiems specialistams, kurie dirba su Paauglystės kryžkelės programa 5–8 klasėse ir rūpinasi tėvų aktyvinimu vaikų mokykliniame gyvenime.

Mokymai skirti visai mokyklos bendruomenei.

Tikslas – supažindinti ugdymo įstaigos bendruomenę su LIONS QUEST programomis, jų paskirtimi ir nauda mokiniui, mokytojui, šeimai ir visai bendruomenei. Pabaigus mokymus dalyviui išduodamas sėkmingo dalyvavimo mokymuose pažymėjimas.

 • Trukmė – 8 akad. val.
 • Forma – kontaktiniai mokymai.
 • Dalyviai – be apribojimų.

Rekomendacija. Pakviesti dalyvauti visai mokyklos bendruomenei.