Lions Quest ir socialinis ir emocinis ugdymas (SEU)

LIONS QUEST programos rezultatai ir socialinis – emocinis ugdymas

LIONS QUEST – gyvenimui ruošiančius programos, kurios padeda vystyti įgūdžius reikalingus mokymuisi, savęs pažinimui, bendravimui ir sprendimų priėmimui. Tai yra tyrimais grįstos programos, kurios pateikia ne tik nuoseklų ugdymo turinį, bet ir rekomendacijas, kaip integruoti socialinį ir emocinį ugdymą į visą mokyklos gyvenimą jungiant mokinius, pedagogus, šeimas ir kitus mokyklos bendruomenės narius. Kruopščiai parengta metodika reikalauja atidaus dėmesio ir kruopštaus darbo. Lietuvoje su programa dirbantys pedagogai pažymi, kad svarbu laikytis metodikoje pateiktų instrukcijų.

LIONS QUEST programų tyrimais patvirtinti rezultatai:

41 proc. gerėja problemų sprendimo įgūdžiai

51 proc. stiprėja atsparumas

9 proc. auga akademiniai pasiekimai

57 proc. gerėja mokyklos lankomumas

50 proc. mažėja berniukų patyčių iš mergaičių

47 proc. mažėja patyčių mergaičių tarpe

LIONS QUEST programos parengtos vadovaujantis socialinio ir emocinio ugdymo standartu.

Vystomos SE kompetencijos, kurias sudaro įgūdžiai siekia trijų tikslų:

1 tikslas. Išugdyti savimonės ir savitvardos kompetencijas, būtinas sėkmei mokykloje ir gyvenime.

2 tikslas. Naudotis socialinio sąmoningumo ir tarpusavio santykių kompetencijomis pozityviems santykiams kurti ir palaikyti.

3 tikslas. Demonstruoti sprendimų priėmimo įgūdžius ir atsakingą elgesį asmeniniame gyvenime, mokykloje ir bendruomenėje.

Savimonė

Tai – gebėjimas suprasti savo emocijas, mintis ir vertybes bei jų įtaką elgesiui įvairiuose kontekstuose. Tai apima gebėjimą atpažinti savo privalumus ir trūkumus, turint pagrįstą pasitikėjimo ir tikslo jausmą.

– Asmeninės ir socialinės tapatybės integravimas

– Asmeninių, kultūrinių ir kalbinių vertybių nustatymas

– Savo emocijų atpažinimas

– Sąžiningumo ir teigiamo principingumo demonstravimas

– Jausmų, vertybių ir minčių susiejimas

– Išankstinių nuostatų ir šališkumo atpažinimas

– Saviveiksmingumo patyrimas

– Turėti augimo mąstyseną

– Pomėgių ir tikslo jausmo ugdymas

Savitvarda

Gebėjimas efektyviai valdyti savo emocijas, mintis ir elgesį įvairiose situacijose ir siekti tikslų bei siekių. Tai apima gebėjimą atidėti pasitenkinimą, valdyti stresą ir jausti motyvaciją bei veiksmų laisvę siekti asmeninių ir kolektyvinių tikslų. Pavyzdžiui:

– Savo emocijų valdymas

– Streso valdymo strategijų pasirinkimas ir naudojimas

– Rodyti savidiscipliną ir savęs motyvaciją

– Asmeninių ir kolektyvinių tikslų nustatymas

– Planavimo ir organizacinių įgūdžių naudojimas

– Rodyti drąsą imtis iniciatyvos

– Asmeninės ir kolektyvinės galios demonstravimas

Socialinis sąmoningumas

Gebėjimas suprasti kitų perspektyvas ir užjausti juos, įskaitant tuos, kurie yra skirtingos kilmės, kultūrų ir kontekstų. Tai apima gebėjimą jausti užuojautą kitiems, suprasti platesnes istorines ir socialines elgesio skirtingose vietose normas ir pripažinti šeimos, mokyklos ir bendruomenės išteklius bei paramą. Pagarba įvairovei yra esminė socialinio sąmoningumo dalis. Pavyzdžiui:

– Atsižvelgti į kitų požiūrį

– Atpažinti kitų stipriąsias puses

– Empatijos ir užuojautos demonstravimas

– Rodyti rūpestį kitų jausmais

– Suprasti ir išreikšti dėkingumą

– Įvairių socialinių normų, įskaitant neteisingas, atpažinimas

– Situacinių poreikių ir galimybių pripažinimas

– Organizacijų ir sistemų įtakos elgesiui supratimas

Tarpusavio santykių įgūdžiai

Gebėjimas užmegzti ir palaikyti sveikus ir palaikančius santykius bei efektyviai naršyti aplinkoje su įvairiais asmenimis ir grupėmis. Tai apima gebėjimus aiškiai bendrauti, aktyviai klausytis, bendradarbiauti, bendradarbiauti sprendžiant problemas ir konstruktyviai derėtis konflikte, naviguoti aplinkoje su skirtingais socialiniais ir kultūriniais poreikiais ir galimybėmis, vadovauti ir prireikus ieškoti arba pasiūlyti pagalbą. Pavyzdžiui:

– Veiksmingas bendravimas

– Teigiamų santykių kūrimas

– Kultūrinės kompetencijos demonstravimas

– Komandinio darbo praktikavimas ir problemų sprendimas bendradarbiaujant

– Konstruktyvus konfliktus sprendimas

– Atsispyrimas neigiamam socialiniam spaudimui

– Lyderystės demonstravimas grupėse

– Ieškoti arba siūlyti paramą ir pagalbą, kai to reikia

– Ginti kitų teises

Atsakingas sprendimų priėmimas

Gebėjimas rūpestingai ir konstruktyviai pasirinkti asmeninį elgesį ir socialinę sąveiką įvairiose situacijose. Tai apima gebėjimą atsižvelgti į etikos standartus ir saugos problemas bei įvertinti įvairių veiksmų naudą ir pasekmes asmeninei, socialinei ir kolektyvinei gerovei. Pavyzdžiui:

– Smalsumo ir atvirumo demonstravimas

– Išmokti priimti pagrįstą sprendimą išanalizavus informaciją, duomenis ir faktus

– Asmeninių ir socialinių problemų sprendimų nustatymas

– Numatyti ir įvertinti savo veiksmų pasekmes

– Suvokti, kaip kritinio mąstymo įgūdžiai naudingi tiek mokykloje, tiek sporte

– Apmąstymas apie savo vaidmenį skatinant asmeninę, šeimos ir bendruomenės gerovę

– Asmeninio, tarpasmeninio, bendruomeninio ir institucinio poveikio vertinimas