Paauglystės kryžkelės

LIONS QUEST ,,Paauglystės kryžkelės“ (V – VIII klasėms)

Paauglystės kryžkelės – įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.

Programos Paauglystės kryžkelės metodiką sudaro:

 • Mokytojo darbo vadovas

Lengvai naudojama metodinė medžiaga, kurioje pateikiami pamokų planai, turinys, temų plėtojimas kituose dalykuose, pagalbą, skatinanti į socialinį ir emocinį vaikų ugdymą įsitraukti bei temų sklaida bendruomenėje.

(Pastaba. Metodikos pakete knygos 5, 6, 7 ir 8 klasėms. Vieneriems metams skirta viena knyga.)

 • Universalus programos vadovas

Šioje knygoje pedagogai ras programos apžvalgą, patarimų, kaip sėkmingai pravesti LIONS QUEST ir kitas pamokas, kaip integruoti programą į klasės ir visos mokyklos gyvenimą. Programose pateiktos veiksmingos mokymo instrukcijos, patarimai, kaip sukurti į palankius tarpusavio santykius orientuotą mokymosi aplinką, kaip kurti palankų mokyklos klimatą ir integruoti į ugdymo procesą mokymosi tarnaujant metodą.

 • Programos skaitmeniniai ištekliai

Kiekvienai klasei skirta Mokytojo darbo vadovo knyga turi kuriame mokytojas ras pamokai reikiamas pateiktis, darbo lapus Jungiame seimas, tėvų susitikimams skirtas pateiktis bei kitą dalijamąją medžiagą. 5–8 klasėms skirtuose atmintukuose taip pat yra pateikta Knyga apie psichoaktyviqsias mediiagas.

 • Šeimos ir mokyklos partnerystė

Metodinė tėvų susitikimams skirta medžiaga. Priešmokyklinio ugdymo – 4 klasės tėvams pateikti 5 suplanuoti tėvų susitikimai, 5–8 klasės tėvams pateikti 4 suplanuoti susitikimai.

 • Mokinio darbo medžiaga
Mokinio žurnalai Mano laikas (priešmokykliniam ugdymui–4 klasei) ir Pokyčiai ir iššūkiai (5–8 klasei) – skirti mokinių socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymuisi. Mokinių žurnaluose pateikiamos įgūdžių praktikos, pritaikymo ir refleksijos užduotys.
 • Programos komponenetai:
 • Mokymo programa klasėse
 • Mokymasis tarnaujant
 • Geros mokyklinės aplinkos kūrimas
 • Šeimos dalyvavimas
 • Mokytojų profesinis ugdymas ir tolesnė parama

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:

 • Savimonė
 • Savitvarda
 • Socialinis sąmoningumas
 • Bendravimas
 • Bendradarbiavimas
 • Atsakomybė
 • Sprendimų priėmimas
 • Mokymasis tarnaujant
 • Aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai
 • Problemų sprendimas
 • Nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai
 • Santykių stiprinimas
 • Dėkingumas šeimai
 • Tikslų iškėlimas

Skatinamos vertybės

 • Savidrausmė
 • Sveika gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
 • Pagarba sau ir kitiems
 • Gerumas
 • Įsipareigojimai šeimai
 • Atsakingumas
 • Sąžiningumas

Programos diegimo mokykloje galimi modeliai:

 • Atskira disciplina vieną kartą per savaitę 45 minutės per savaitę;
 • Programa gali būti metodinė Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos priemonė;
 • Klasės valandėlė;
 • Neformaliojo švietimo užsiėmimas.

Programos įgyvendinimas:

 • Užsiėmimai turi vykti vyksta kiekvieną dieną po 45 minutes;
 • Vienerius metus;
 • Dvejus metus;
 • Trejus metus;
 • Keturis metus.

Bendruomenės dalyvavimas:

 • Bendruomenės nariai padeda LIONS QUEST mokytojui įgyvendinti programą;
 • Vykdoma LIONS QUEST programos temų ir mokymo metodų sklaida pamokose;
 • Dalyvauja mokymosi tarnaujant projektuose;
 • LIONS QUEST programos metodikos taikymas gali padėti sustiprinti bei pagilinti ir kitų disciplinų temas;
 • Aprūpina LIONS QUEST klasę reikalingomis priemonėmis.