Programų komponentai

Įgūdžių ugdymo nuoseklumas

LIONS QUEST programos parengtos atliepiant socialinio ir emocinio ugdymo standartą, tai yra ugdomi nuosekliai, spiralės principu, algoritmiškai kiekvienai metais praplečiant formuojamą įgūdį ir suteikiant jam vis daugiau gylio.

Šeimos ir mokyklose partnerystė

Programoje skiriamas didelis dėmesys šeimos dalyvavimui vaiko socialiniame, emociniame ir kognityviniame ugdyme. Siekiant įtvirtinti pamokų metu vystomus ir stiprinamus įgūdžius programos Laikas kartu ir Paauglystės kryžkelės siūlo mokiniams duoti į namus parnešti užduočių lapą, kuriame pateikiama trumpa informacija, ko mokėsi jų vaikas pamokoje, trumpa informacija apie ugdomą įgūdį ir pasiūlymas, kaip galima įgūdį pritaikyti namuose. Mokytojas šiuos dalijamuosius lapus ras atmintuke.

Taip pat, siekiant paskatinti tėvus atkreipti dėmesį į vaikų ugdymo probleminius klausimus, programa siūlo mokytojams 9 suplanuotus užsiėmimus, kurie paskatins šeimas geriau pažinti savo vaikus ir su jais sutarti, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje. Pedagogai taip pat metodikos pagalba pagerins tėvų susitikimų ir susirinkimų vedimo įgūdžius.

Mokymasis tarnaujant

Tai pilietiškumo ugdymo metodas, kuris jungia ir padeda įtvirtinti ir pritaikyti socialinius, emocinius įgūdžius bei praplėsti akademines žinias. Integruota į programą ir taikoma mokymosi tarnaujant metodika padeda mokiniams pažinti savo bendruomenę, suprasti savo vaidmenį ir reikšmingumą prisidedant prie pozityvių bendruomenės pokyčių bei suprasti, kad tai, ką jie mokosi mokykloje, yra reikalinga čia ir dabar, ir žinios pritaikomos realiame gyvenime.

LIONS QUEST programose edukaciniai metodai integruojami į mokymąsi tarnaujant siekiant sukurti situacijas, kuriose jauni žmonės galėtų pasinaudoti savo socialiniais ir akademiniais įgūdžiais, įgytais mokykloje, ir spręsti tikras mokyklos ar bendruomenės problemas. Mokymosi tarnaujant projekto kūrimo ir įgyvendinimo metu mokiniams būna svarbi savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, bendravimo įgūdžiai ir gebėjimas priimti atsakingus sprendimus. Jie svarsto, kurie įgūdžiai yra reikalingi ir efektyvūs, ir kaip juos galima dar patobulinti. Mokymosi tarnaujant projektų metu mokiniai sužino, kaip jau įgytus įgūdžius reikia integruoti į vykdomus projektus ir akademinius dalykus. Mokymasis tarnaujant suteikia šansą įsisavinti ir pritaikyti socialines ir emocines kompetencijas bei akademines žinias gyvenime. Tai vienas iš stipriausių mokymo(si) būdų.

Bendruomenės įsitraukimas

Į LIONS QUEST programų veiklą gali būti įtraukiami: socialines paslaugas teikiančių organizacijų nariai, verslininkai, teisėsaugos atstovai, jaunimo organizacijos bei religinės institucijos. Bendruomenės nariai yra kviečiami ir drąsinami dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose, pozityvios mokymosi aplinkos kūrimo veiklose, apskritojo stalo diskusijose, mokymosi tarnaujant projektuose bei tėvų susitikimuose.

LIONS QUEST programų įgyvendinimo metu labai svarbu, kad mokiniai turėtų galimybę pažinti savo mokyklos ir vietos bendruomenę, jaustųsi priimti ir reikalingi. Prasmingas įsitraukimas į bendruomenės gyvenimą veikia kaip apsauginis veiksnys, nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir nusikalstamumo.

Būtent todėl programos kūrėjai mokyklos ir vietos bendruomenę vertina kaip svarbius partnerius visuminiame vaiko ugdyme. Dirbantys su programa pedagogai ir kiti specialistai atras pasiūlymų, kaip paskatinti kurti mokinių ir bendruomenės narių ryšius, plėtoti tarp bendruomenės narių socialinio ir emocinio ugdymo idėjas.

Prie šio tikslo taip pat prisideda kvietimas bendruomenės nariams dalyvauti programos pradžios mokykloje mokymuose, kad jau nuo pirmų dienų ugdymo įstaigoje visi bendruomenės nariai kalbėtų ir susikalbėtų dėl vaikų ugdymo, mokyklos darbo sėkmės.