Įgyvendinimas mokykloje

LIONS QUEST PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS programos įgyvendinimas 

 

Programos diegimo mokykloje galimi modeliai:

·  atskira disciplina vieną kartą per savaitę 45 minutės per savaitę;

. klasės valandėlė;

· neformaliojo švietimo užsiėmimas.

 

Trukmė (užsiėmimai vyksta kartą per savaitę 45 min. trukmės pamoka):

·       Programą galima įgyvendinti per 9 savaites (užsiėmimai vyksta kiekvieną dieną po 45 minutes)

·       Vienerius metus;

·       Dvejus metus;

·       Trejus metus;

·       Keturis metus.

Programos komponenetai:

Nuoseklios 102 pamokos per tris metus;

Geros mokyklinės aplinkos kūrimas;

Mokymasis tarnaujant metodikos integravimas;

Šeimos įtraukimas ir švietimas;

Bendruomenės įtraukimas ir dalyvavimas;

Profesinis tobulėjimas vaikų socialinio ir emocinio ugdymo srityje.

 

Programos įgyvendinimo dalyviai:

Tėvų bendruomenės dalyvavimas:

Tėvai gauna jiems skirtą knygą;

Mokytojas laiškais informuoja tėvus, ko mokosi jų vaikai;

Šeimos nariai dalyvauja programoje, dalinasi namų darbų užduotimis;

Organizuojami keturi tėvų susirinkimai, kuriuose tėvai tiesiogiai dalyvauja programos veikloje.

 

Bendruomenės dalyvavimas:

Bendruomenės nariai padeda LIONS QUEST mokytojui įgyvendinti programą;

Vykdoma LIONS QUEST programos temų ir mokymo metodų sklaida pamokose;

Dalyvauja mokymosi tarnaujant projektuose;

LIONS QUEST programos metodikos taikymas gali padėti sustiprinti bei pagilinti ir kitų disciplinų temas;


Aprūpina LIONS QUEST klasę reikalingomis priemonėmis.