Pamokų pavyzdžiai

Lietuvos mokyklose mokytojai LIONS QUETS programos pamokos veda nuo 2006 metų. Kitose pasaulio šalyse pamokos vedamos daugiau nei 40 metų. Visos LIONS QUEST programos yra dinamiškos ir atnaujinamos atsižvelgiant į mokslinius tyrimus, ugdymo aktualijas ir mokinių, bendruomenės, pedagogų poreikius. Visama LIONS QUEST pamokų skatina pozityvų elgesį, gerina mokymosi pasiekimus ir padeda sukurti palanką mokymuisi aplinką.

LIONS QUEST ir socialinis-emocinis ugdymas

LIONS QUEST  – socialinis ir emocinis įgūdžius ugdančios programos. Jos paremtos pagrindinių CASEL apibrėžtų kopetencijų stiptrinimu:

 • Savimonė
 • Savitvarda
 • Socialinis sąmoningumas
 • Tarpusavio santykiai
 • Atsakingas sprendimų priėmimas

Programa taip pat padeda mokytojui kurti palankią mokymosi aplinką bei pasirinkti palankius, socialines ir emocines kompetencijas stiprinančius metodus.

DAUGIAU APIE TAI

Source: ©2019 CASEL. All Rights Reserved. [https://casel.org/what-is-sel/]

Suplanuotos 3 puslapių pamokos padeda mokytojui taupyti laiką ruošiantis pamokoms.

Kiekviena pamoka turi keturias dalis, kuriose pateikiamos suplanuotos veiklos, padedančios įtraukti mokinius į aktyvų mokyma(si).

Kiekviena pamoka papildomai pateikia:

 • idėjas kaip jungti tarpdalykinį turinį;
 • šeimai skirtas priemones;
 • idėjas temų sklaidai bendruomenėje;
 • įgūdžių sutiprinimo ir praturtinimo idėjas.

Lengva įgyvendinti

Kiekviena trijų puslapių pamoka pateikia aiškias instrukcijas, kaip sėkmingai oragnizuoti pamoką, nepriklausomai nuo jos mokinių skiačiaus. Kiekviena pamoka pateikia pagrindinę pamokos idėją, kokous įgūdžius ugdo, tikslą, uždavinius, priemones, pateiktis, įgūdžių pažangos grandinėlę, stebėsenos rekomendacijas, darbo priemones, Jungiame šeimas lapus, kuriuos mokytojas ras USB atmintuke.

Daugiau apie Laikas kartu ir Paauglystės kryžkelės programų medžiagą

Metodika pateikia keletą programos įgyvendinimo galimybių, kurios gali padėti mokyklos bendruomenei jungti atskirus ugdymo tikslus į visumą.

Įgūdžių bankas knyga padės įtvirtinti socialinius, emocinis ir mokymosi mokytis įgūdžius; Programos vadovėlis suteiks įrankius kaip įgalinti vaikus tapto aktyviais bendruomenės nariais.

Programoje mokytojas ras:

 • Projektui ar praktikai atlikti paruošus dokumentus ir jų pildymo pavyzdžius.
 • Aprašytas visų bendruomenės narių atsakomybes ir pagalbą padedant organizuoti mokinių projektus ar praktiką.
 • Mokinių kompetencijų aplanko kaupimo gaires.
 • Integruotų pamokų idėjas.
 
Daugiau apie `Raktai į sėkmę programos medžiagą

LIONS QUEST  programa ir instruktorių komanda gali padėti kiekvienai ugdymo įstaigai kokybiškai įgyvendinti programą.

Kiekviena ugdymo įstaiga diegianti bet kurią programą:

 • Dalyvauja pasiruošimo seminaruose.
 • Kasmet organizuoajami mokymai sudaro sąlygas pedagogams ir kitiems bendruomenės nariams dalyvauti mokymuose.
 • Instruktoriai gali pasiūlyti papildomas konsultacijas arba mokymus, kaip sėkmingai integruoti programos idėjas kituose dalykuose.
 • Priešmokyklinio ugdymo – 8 klasių pedagogai gauna šeimos švietimui skirtą medžiagą Šeimos ir mokyklos parnerystė.
 • 9-12 klasėms skirta metodika pateikia gaires, kaip jungti mokyklos ir bendruomenės ryšius.

Pamokų pavyzdžiai

Priešmokyklinis ugdymas – „Laikas kartu“
Ugdymas I-IV klasėse – „Laikas kartu“
Ugdymas IV-VIII klasėse – „Paauglystės kryžkelės“
Ugdymas IX-XII klasėse – „Raktai į sėkmę“