LIONS QUEST ir socialinis-emocinis ugdymas

LIONS QUEST – socialinio ir emocinio ugdymo programs, kurių efektyvumą patvirtina tyrimai. Pasitelkus ir stiprinant mokyklos – namų – bendruomenės bendradarbiavimą programų tikslai siekiami nuo priešmokyklinio ugdymo iki 12 klasės.

Socialinis ir emocinis ugdymas – procesas, kurio metu vaikai ir suaugusieji stiprina savo įgūdžius, susijusius su savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo, tarpusavio santykių ir atsakingo sprendimo priėmimo kompetencijomis.

LIONS QUEST programos siūlo mokykloms instrumentą, kuris padeda planuoti socialinio ir emocinio ugdymo integravimą visoje mokykloje. Tai:

  • Nuoseklios socialinius ir emocinius įgūdžius ugdančios pamokos
  • Temų integravimo į kitus dalykus pasiūlymai
  • Įgūdžių įtvirtinimo ir plėtojimo galimybės
  • Formuojamojo vertinimo pasiūlymai
  • Temų plėtojimas namuose
  • Temų plėtojimas ir įgūdžių ugdymas bendruomenėje

Programa taip pat padeda mokytojui kurti palankią mokymosi aplinką bei pasirinkti palankius, socialines ir emocines kompetencijas stiprinančius metodus.

DAUGIAU APIE TAI

Source: ©2019 CASEL. All Rights Reserved. [https://casel.org/what-is-sel/]

KODĖL LIONS QUEST?

LIONS QUEST programų kūrėjai tiki, kad labiausiai efektyvus kelias ugdant vaikus ir jaunimą yra suteikti ilgalaikes efektyvias priemones, kurios padeda gerinti mokyklos klimatą; suteikti pedagogams tyrimais paremtas metodikas ir medžiagą, padedančias jaunam žmogui išsiugdyti įgūdžius, kurių prireiks kritinėse gyvenimo situacijose. Visos trys LIONS QUEST programos – Laikas kartu, Paauglystės kryžkelės, Raktai į sėkmę – padeda vystyti ir stiprinti svarbius gyvenimo įgūdžius, teigiamus santykius, aktyvų pilietiškumą, sveikas nuostatas, stiprų ir atsparų charakterį. Šiam tikslui pasitelkiama lengvai klasėje pritaikoma medžiaga, profesionalūs mokymai, bendruomenės telkimas ir pagalba integruojant programą mokykloje.

LIONS QUEST tyrimais grįstos programos palaiko namų – mokyklos – bendruomenės partnerystę. LIONS QUEST programos yra globojamos LIONS klubų asociacijos tarptautinio fondo.

DAUGIAU APIE TAI

Mokymasis tarnaujant

Tai pilietiškumo ugdymo metodas, kuris jungia ir padeda įtvirtinti ir pritaikyti socialinius, emocinius įgūdžius bei praplėsti akademines žinias. Integruota į programą ir taikoma mokymosi tarnaujant metodika padeda mokiniams pažinti savo bendruomenę, suprasti savo vaidmenį ir reikšmingumą prisidedant prie pozityvių bendruomenės pokyčių bei suprasti, kad tai, ką jie mokosi mokykloje, yra reikalinga čia ir dabar, ir žinios pritaikomos realiame gyvenime.

Šis integruotas į programą pilietiškumo ugdymo metodas padeda sujungti svarbias tobulėjimui sritis: vystomus socialinius ir emocinis įgūdžius, mokyklines žinias, ruošimąsi tapti aktyviu piliečiu ir išryškinti interesų sritis, kurios gali padėti ateityje rinktis karjerą. Integruotas mokymosi tarnaujant metodas nuo priešmokyklinio ugdymo iki 12 klasės sudaro sąlygas mokyklos bendruomenei susikurti projektinio darbo, socialinių valandų ir 4 K modelio įgyvendinimo sistemą.

DAUGIAU APIE TAI

LIONS QUEST programų instruktoriai ir mokymai

LIONS QUEST programų instruktoriai ruošiami individualiai, laikantis aukštų tarptautinių LIONS QUEST programos instruktoriaus ruošimo standartų, kurie padeda tobulinti profesinius gebėjimus vesti mokymus. Visi instruktoriai yra sukaupę darbo patirtį su vaikų ir suaugusiųjų grupėmis, turi pedagoginį arba psichologinį išsilavinimą. LIONS QUEST programų instruktoriai pasižymi stipriomis lyderystės savybėmis, yra įsigilinę į teigiamos jaunimo raidos, socialinio ir emocinio ugdymo, prevencijos, nesmurtinės komunikacijos, probleminio elgesio keitimo, asmenybės ugdymo ir mokymosi tarnaujant modelius. LIONS QUEST programų instruktoriai pasaulyje vertinami kaip gebantys produktyviai pravesti kiekvieną seminarą , suteikti dalyviams galimybę žinias taikyti praktikoje.

Seminarų dalyviai nurodo, kad seminaro turinys atnaujino žinias, padėjo įgyti naujų žinių ir įgūdžių, nekantraudami laukia, kada galės pradėti darbą su programa, įgytas žinias ir įgūdžius panaudoti ir kitose pamokose. Po mokymų dalyviai jaučiasi prasmingai praleidę laiką ir tapę socialinio ir emocinio ugdymo entuziastais. Kiekvienas kursą baigęs seminaro dalyvis gauna LIONS QUEST programos mokytojo pažymėjimą, kuris suteikia teisę dirbti su LIONS QUEST programa bet kurioje programą diegiančioje mokykloje. LIONS QUEST mokymai atitinka socialinio ir emocinio ugdymo kvalifikacijos kėlimui aktualų turinį.

LIONS QUEST ir psichoaktyviųjų medžiagaų vartojimo prevencija

Lions Quest programos siūlo visapusišką ir koordinuotą požiūrį į prevenciją mokyklose, kuri sukuria sąlygas ir moko įgūdžių užkirsti kelią rizikingam elgesiui, ugdant teigiamą socialinį elgesį.

DAUGIAU APIE TAI

LIONS QUEST pasaulyje

LIONS QUEST programos diegiamos daugiau nei 100 šalių. Tai tikrai global programa. Susipažinkite plačiau su LIONS QUEST programos paplitimu pasaulyje.

Susipažinkite

Šaltiniai